УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

адреса: к. 403, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економіка підприємства

Освітня програма:

З моменту свого створення хіміко-технологічний інститут здійснював підготовку інженерів технологічних та механічних спеціальностей для підприємств хімічної галузі.

У 1953 році в ДХТІ було засновано кафедру політичної економії, у штаті якої працювали спеціалісти з питань економіки і організації виробництва: Н.І. ГородецькийМ.С. ВітухновськаС.В. ГригорєвІ.Т. Дятлов.

У зв’язку зі значною потребою народного господарства в інженерних кадрах з поглибленою економічною підготовкою та суттєвим збільшенням кількості студентів у 1963 році було створено загальноосвітню кафедру економіки промисловості та організації виробництва під керівництвом доцентаІ.Т. Дятлова. У 1967 році на посаду завідувача кафедри був призначений доцент Л.М. Котов. Склад кафедри був доповнений викладачами з досвідом практичної роботи на підприємствах хімічної промисловості: доц. В.С. ВойтеховимМ.Д. ГорячкінимС.О. Воєводіним.

У 1967 році на кафедрі був заснований економічний кабінет, основною метою якого було створення фонду навчальної, наукової та методичної літератури з економічних дисциплін. Для механізації обчислювальних операцій під час проведення практичних занять, кабінет було обладнано розрахунково-обчислювальними електронними машинами і комп’ютерною технікою.

З 1986 року до 2010 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Б.А. Кіор.  Серед викладачів кафедри того часу: доктор економічних наук, проф. І.В. Багрова; доценти, кандидати економічних наук Н.С. МакароваВ.П. КолесніковВ.Є. ЗайцевВ.П. КурачМ.С. ЄрмолинськийЛ.О. АксьоноваД.М. ПотьомкінВ.Ф. Прудніков.

Був сформований основний науковий напрямок з проблеми підвищення ефективності коксохімічного виробництва та окремих аспектів, зокрема підвищення продуктивності праці, вдосконалення організації виробництва та ін. Крім того, провідні викладачі кафедри брали участь у виконанні НДР з різними підприємствами галузі:
   – заводи ГТВ та азбестотехнічних виробів (Біла Церква) – доценти М.Д. Горячкін та В.П. Колесніков;
   – ВО «Азот» і ВО «Хімволокно» (Черкаси) – доценти Б.А. КіорВ.Є. ЗайцевВ.П. Курач;
   – ВО «Дніпрошина» (Дніпропетровськ) – доценти М.С. Єрмолинський та С.О. Воєводін.

Співробітники кафедри постійно вдосконалюють свій професійний і педагогічний рівень. За результатами колективних та індивідуальних досліджень співробітники кафедри видали більш ніж 300 наукових статей та монографій, а також більш ніж 50 методичних розробок з економічних дисциплін. За роки існування кафедри викладачі захистили одну докторську та 15 кандидатських дисертацій.

У 1990 році кафедру було реорганізовано з загальноосвітньої у випускаючу для підготовки інженерів-економістів за спеціальністю «Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу», а пізніше – фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) за напрямом «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства». Перший випуск відбувся у 1994-1995 навчальному році. У травні 1995 року з професорсько-викладацького складу кафедри був організований новий структурний підрозділ – кафедра менеджменту, а в липні 2002 року – кафедра маркетингу.

З вересня 2010 року до травня 2011 року обов’язки завідувача кафедри виконувала кандидат економічних наук, доцент Горбач Н.С.

З червня 2011 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Паршина О.А.

Сьогодні у штаті кафедри працюють 3 професори, 5 доцентів  та висококваліфіковані викладачі, які створюють надійну основу сучасної підготовки спеціалістів та магістрів економічних спеціальностей.

Викладаються сучасні дисципліни для студентів економічного факультету:
    –    «Економіка підприємства»;
    –    «Організація виробництва»; 
    –    «Статистика»;
    –    «Фінанси підприємства»;
    –    «Основи бізнесу»;
    –    «Страхування»;
    –    «Розміщення продуктивних сил»; 
    –    «Бухгалтерський облік»; 
    –    «Проектний аналіз»; 
    –    «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств»; 
    –    «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»; 
    –    «Потенціал і розвиток підприємства»;
    –    «Підприємництво та бізнес культура»; 
    –    «Капітал підприємства: формування та використання»; 
    –    «Фінансова діяльність суб’єктів підприємства»;  
    –    «Економічна діагностика»;
    –    «Методологія і організація наукових досліджень»;
    –    «Математичне моделювання економічних систем» та ін.

Здійснюється також економічна підготовка студентів інших факультетів університету.

Моделювання виробничих ситуацій та складних економічних систем, розробка ділових ігор і сучасних комп’ютерних програм – пріоритетна сфера діяльності співробітників кафедри.

Все це дозволяє значною мірою поглибити знання студентів і зробити спеціальність по-справжньому прикладною. Кафедра підготувала більш ніж 1000 спеціалістів, з них більше 700 – за денною формою навчання. Щорічно значна кількість студентів-економістів бере участь в олімпіадах, конкурсах та наукових конференціях з актуальними доповідями та рефератами. Талановиті студенти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Сьогодні випускники кафедри – професійні керівники, які здатні вирішувати складні завдання у виробничій, фінансовій, комерційній, науково-дослідній та зовнішньоекономічній сферах діяльності.