УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-29

e-mail: materials@udhtu.edu.ua


Наприкінці 1998 року в ДВНЗ “УДХТУ” була створена єдина на той час в Придніпровському регіоні кафедра матеріалознавства. Розвиток високих технологій одержання нанокристалічних, аморфних і текстурованих матеріалів, які мають унікальні властивості та застосовуються в хімічній техніці, і необхідність підготовки фахівців на сучасному науково-технічному рівні зумовили організацію нової кафедри. У теперішній час кафедра здійснює підготовку із матеріалознавчих дисциплін студентів майже усіх спеціальностей, забезпечує підготовку кандидатів і докторів наук, виконує науково-технічні проекти як вітчизняного, так і міжнародного рівня. 

Завідувачем кафедри матеріалознавства працює доктор технічних наук, професор О.Б. Гірін, який брав безпосередню участь у її створенні. В теперішній час всі викладачі кафедри мають науковий ступінь. До складу кафедри входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники і наукові співробітники: кандидати технічних наук, доценти В.В. Трофименко, О.П. Клименко, Є.В. Колесник (випускник аспірантури кафедри) і В.І. Овчаренко (випускник аспірантури кафедри), кандидати технічних наук, старші наукові співробітники М.Т. Величко і І.Д. Захаров, завідувач лабораторії В.Д. Нікітін, інженер 1 категорії Л.О. Судовська. Певний внесок у становлення кафедри зробили доценти І.В. Вязова, О.Л. Чуприна і С.О. Кіжаєв, а також завідувач лабораторії Д.М. Золотухін, які в різні роки працювали на кафедрі.

Доценти В.В. Трофименко і О.П. Клименко активно працюють над докторськими дисертаціями, залучають до своїх досліджень студентів, які під їх керівництвом ставали переможцями у конкурсах на кращу наукову студентську роботу. Всі викладачі кафедри постійно видають наукові та навчально-методичні праці. Так, нещодавно доцент О.П. Клименко видав монографію “Дифференциально-термический анализ и технологии термической обработки”, а доценти Є.В. Колесник і В.І. Овчаренко підготували до друку навчальні посібники з дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

Для поліпшення якості підготовки фахівців кафедрою створені предметні навчальні лабораторії із загального матеріалознавства, з прикладного матеріалознавства, із взаємозамінності та стандартизації, з технології конструкційних матеріалів.

З метою виконання міжнародних і вітчизняних науково-технічних проектів на належному рівні кафедрою за підтримки ректорату створені три комплекси науково-дослідних лабораторій, які оснащені сучасним і модернізованим науковим устаткуванням. Головні науково-дослідні лабораторії кафедри, а саме: лабораторії рентгеноструктурного аналізу, рентгенотекстурного аналізу і електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів, є ліцензованими. Лабораторії кафедри відвідали учені та менеджери із США, Канади, Німеччини, Англії, Фінляндії та Китаю, які підтвердили відповідність створених лабораторій сучасним вимогам.

Основний напрямок наукової та науково-технічної діяльності кафедри –  виявлення і дослідження закономірностей структуроутворення електрохімічно осаджуваних металевих матеріалів і розробка на їх основі прогресивних технологій одержання електропокриттів із підвищеними властивостями. Крім того, на кафедрі виконуються наукові роботи щодо розробки технологій обробки металевих матеріалів воднем, резонансним електромагнітним полем, ультразвуком тощо.    

Кафедра матеріалознавства неодноразово одержувала перемоги в конкурсах Міністерства освіти і науки України з виконання науково-дослідних робіт (НДР) з фундаментальних досліджень (науковий керівник – професор О.Б. Гірін). Так, у період з 2002 по 2004 роки кафедрою виконана НДР “Комплексне дослідження явища електрохімічного осадження металів через переохолоджену металеву рідину”, у період з 2005 по 2007 роки – НДР “Закономірності структуроутворення металевих матеріалів, легованих воднем”, а з 2008 року виконується НДР “Закономірності формування проміжних фаз в металевих сплавах при електрокристалізації”.

Ці роботи мають суттєве значення для розуміння процесів формування структури електрохімічно осаджуваних металевих матеріалів. На основі використання одержаних результатів можна цілеспрямовано створювати принципово нові типи електрохімічних покриттів, зокрема, наноструктурно-текстуровані чи аморфно-композиційні покриття, які мають унікальні властивості.

Під науковим керівництвом професора О.Б. Гіріна кафедрою одержана перемога у міжнародному конкурсі Українського Науково-Технологічного Центру (УНТЦ) з науково-технічних проектів, які фінансуються урядами закордонних країн. В результаті цього у період з 2003 по 2006 роки кафедрою матеріалознавства ДВНЗ “УДХТУ” спільно із Науково-технічним центром “Полімет” виконаний науково-технічний проект УНТЦ “Комплекс технологій протикорозійного захисту жерсті, яка використовується в харчовій промисловості” (проект фінансували Європейський Союз і  Канада). 

Розроблені згідно з проектом технології одержання нових типів структурно-композиційних захисних електропокриттів на консервній жерсті у порівнянні з відомими є більш ресурсо- та енергозберігаючими (внаслідок зменшення товщини захисних покриттів без втрати їх якості) і більш екологічно чистими (внаслідок застосування менш токсичних електролітів). Ці технології є патентоздатними і можуть бути комерціалізовані на світовому ринку. Треба відзначити, що кафедра матеріалознавства є першою серед кафедр вищих навчальних закладів Придніпровського регіону, науково-технічні розробки яких фінансувала міжнародна організація УНТЦ.

У 2005-2007 роках фахівці кафедри виконали спільно із Державним КБ “Південне” два науково-технічні проекти УНТЦ, а саме: “Розробка ефективної технології видобування дорогоцінних металів з утилізованої сировини” і “Розробка та дослідження високоефективних сплавів системи Si-Ge” (разом з Національною металургійною академією України).

В теперішній час вирішуються питання укладання угод з виконання партнерських науково-технічних проектів з промисловими компаніями Бразилії, Китаю та Великобританії.   

На кафедрі матеріалознавства працюють учені, кваліфікація яких визнана у науковому світі, що підтверджується численними запрошеннями на наукові симпозіуми та конференції. Тільки протягом останніх років фахівці кафедри виступили із науковими доповідями на міжнародних наукових симпозіумах і семінарах у Парижі (Франція), Давосі (Швейцарія), Тенеріфе (Іспанія), Вісбадені (Німеччина), Афінах (Греція), Гонолулу (США), Монреалі (Канада), Волта Редонда (Бразилія), Гонконгу (Китай) тощо. 

Високий науковий потенціал кафедри дозволяє колективу вирішувати науково-технічні завдання спільно із ученими закордонних закладів освіти і науки, що сприяє інтеграції університету зі світовою науковою спільнотою. Так, фахівці кафедри співпрацюють із ученими таких університетів та інститутів, як Національний інститут стандартів і технологій (Гейзерсбург, США), Національний технічний університет Афін (Греція), Університет Мак Гілла (Монреаль, Канада) та інші.

Колектив кафедри матеріалознавства постійно знаходиться у науковому пошуку, активізує навчання студентів впровадженням результатів своїх розробок у навчальний процес, розроблює нові напрямки співробітництва з провідними інституціями та промисловими компаніями.

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі матеріалознавства ДВНЗ “УДХТУ”:
1.    Матеріалознавство.
2.    Матеріалознавство і обробка матеріалів.
3.    Матеріалознавство і технологія матеріалів.
4.    Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство.
5.    Прикладне матеріалознавство.
6.    Структура і властивості матеріалів.
7.    Аналіз та контроль матеріалів.
8.    Електротехнічні матеріали.
9.    Застосування новітніх матеріалів в харчовому та хімічному машинобудуванні.
10.    Застосування неметалів в антикорозійному захисті.
11.    Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
12.    Основи наукових досліджень.