УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Статут ДВНЗ УДХТУ

Колективний договір

2.1 Зміни та доповнення до колективного договору

3 Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

3.1 положення про вчену раду

3.1.1 регламент роботи вченої ради

3.1.2 порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

3.1.3 протоколи засідання вченої ради

3.1.4 рішення вченої ради

3.2 положення про раду з гуманітарного виховання

3.3 положення про науково-методичну раду

4 Положення про структурні підрозділи

4.1 положення про факультет

4.2 положення про кафедру

5 Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

5.1 положення про організацію освітнього процесу

5.2 результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення)

5.2.1 положення про організацію ректорського контролю якості навчання

5.2.2 порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності кафедр та факультетів

5.2.3 порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

5.3 Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі на вакантні місця навчання за державним замовленням в ДВНЗ УДХТУ

5.4 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

5.5 Положення про порядок  та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору

6.1 Положення про обрання та прийняття на роботу науко-педагогічних працівників

Положення про студентське самоврядування

7.1 Витяг з протоколу №5 засідання Вченої ради університету від 16.06.2016 р. "Про затвердження схеми розподілу коштів для фінансування студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ"

8 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

Звіт про виконання умов контракту за 2015 рік ректора ДВНЗ УДХТУ

10 Положення про студентське наукове товариство

11 Інформаційний список друкованих матеріалів для керівного складу університету